Vypracujeme odborný vlhkostný posudok spodnej stavby, zistíme príčiny vlhnutia stavby a navrhneme spôsob odstránenia vlhnutia stavby.

Odborný vlhkostný posudok spodnej stavby zahŕňa:

Stavebnotechnický a stavebnofyzikálny prieskum, laboratórny prieskum odobraných vzoriek muriva, zo zistením stupňa zavlhnutia a zasolenia muriva, so stanovením vodorozpustných solí, ako sú sírany, dusičnany a uhličitany. Na základe získaných údajov odborný znalec navrhuje zoznam opatrení a stavebných zásahov na odstránenie príčiny vlhnutia a predĺženia životnosti stavby.

Odborný posudok vlhnutia stavby vyhotovujeme pre:

01. Rodinné domy

02. Polyfunkčné budovy

03. Bytové domy

04. Historické budovy

Návrh účinného spôsobu sanácie – odstránenia príčin vlhnutia stavby je  možné realizovať iba na základe kvalitne zisteného a prevedeného prieskumu stavby. Prieskum stavby je najdôležitejšou fázou celého procesu návrhu sanácie stavby. Návrh sanačných opatrení musí smerovať k odstráneniu príčin vlhnutia muriva.

Odborný posudok zavlhnutia stavby je vypracovaný autorizovaným inžinierom pozemných stavieb.

KONTAKTNÉ ÚDAJE

ELCOP, s.r.o.
Piesková 1153/14, 949 01 Nitra
IČO: 31 605 826
DIČ: 2020476139
IČ DPH: SK2020476139
Tel.: +421 904 066 066

KONTAKTNÝ FORMULÁR